زیرطبقه‌ها
کارشناسی فناوری سلامت
کارشناسی ارشد فناوری سلامت
درس‌ها 
مدیریت اطلاعات سلامت (2) - ترم 4توضیحات
مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت - ترم (4)توضیحات
شبکه کامپیوتر و امنیت سیستمها
فناوری اطلاعات سلامت 2
کارآموزی ورودی 92
برنامه نویسی و ساختمان داده ها-مشترک ارشد و کارشناسیتوضیحات
برنامه نویسی و ساختمان داده ها- کارشناسی
فناوری اطلاعات سلامت3
فناوری اطلاعات سلامت
مدیریت سیستمهای اطلاعات بهداشتی( کارشناسی ارشد )
درس کارآموزی در عرصه 1و2فناوری اطلاعات سلامتتوضیحات
بیمه و نظامهای پرداخت در سلامت
سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی 1