پاتومکانیک ستون فقرات
(Patho-Spine)

این درس 2 واحد بوده و برای دانشجویان رشته فیزیوتراپی مقطع کارشناسی ارشد ارائه می گردد.