درس کارآموزی در عرصه 1و2فناوری اطلاعات سلامت
(درس کارآموزی در عرصه 1و2)

مباحث مربوط به آشنایی با بیمارستان دوم