رایانه
(رایانه)

در این مجموعه سعی می شود که مراجعین محترم با نحوه استفاده ساده نرم افزارهای کاربردی مانند ارائه مطلب، ویرایش، صفحه گسترده و نرم افزارهای دیگر آشنا گردند.