اپیدمیولوژی چاقی و افزایش وزن
(ob)

یک جلسه از درس 2 واحدی اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران برای کارآموزان پزشکی عمومی است