برنامه نویسی و ساختمان داده ها-مشترک ارشد و کارشناسی
(برنامه نویسی و ساختمان داده ها-کارشناسی ارشد)

این سه جلسه به صورت مشترک بین دوره های ارشد و کارشناسی می باشد.