کلاسهای توجیهی و اخلاق پزشکی
(کلاسهای توجیهی و اخلاق پزشکی)

بنام خدا

دانشجویان عزیز کارآموز و کارورز

سلام، بدینوسیله برنامه توجیهی دوره کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی در بخش قلب و همچنین اخلاق پزشکی در این درس ارایه میشود. اهداف معاونت آموزشی مرکز از ایجاد این درس موارد زیر میباشد:

1- مطالب موجود در برنامه توجیهی را مطالعه و در صورت لزوم بیان کند.

2- موارد اخلاقی احتمالی در دوره را شناخته و بیان کند.

3- سناریوهای مطرح شده را تحلیل اخلاقی نماید.