اخلاق پزشکی
(96ME)

این درس در راستای استقرار استاندارد ه6 (آموزش مجازی) و سنجه 1 استاندارد ز3 (وجود محتوای آموزشی در خصوص آموزش اخلاق پزکی در برنامه آموزشی فراگیران) تهیه شده و ارائه میگردد