آشنائی با فناوری نوین اطلاعات (رادیولوژی)
(کامپیوتر(رادیولوژی))

تعداد واحد 2 (1 واحد نظری - 1 واحد عملی)

هدف کلی: آشنائی دانشجویان با مفاهیم علم رایانه ، و فناوریهای نوین اطلاعات

رئوس مطالب: (17 ساعت نظری و 34 ساعت عملی)

آشنائی با اجزای یک سیستم رایانه - معرفی سیستمهای عامل گرافیکی و بیان مقایسه ای توانائی های آنها - آشنائی با اینترنت IT , ICT و روشهای جستجوی موثر و پیشرفته در اینترنت - آشنائی کامل با نرم افزارهای مجموعه Office از جمله Word , Powerpoint , Excell, Access و ذکر مثالهای کاربردی و تمرینات عملی در زمینه اتوماسیون اداری در تصویربردری