کامپیوتر (علوم آزمایشگاهی)
(کامپیوتر (علوم آزمایشگاهی))

تعداد واحد: 2 واحد نظری

هدف کلی: آشنائی دانشجویان با اصول کلی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و سیستم عامل بطوریکه دانش آموختگان بتوانند از کامپیوتر در دستگاههای آزمایشگاهی ، جستجوی منابع اطلاعاتی و تحقیقات علمی استفاده نمایند.

رئویس مطالب:

تاریخچه و سیر تحول سیستم عامل و مزایای سیستم عامل Windows نسبت به Dos.

اعریف مفاهیم اساسی Windows شامل : فایل ، فولدر، پنجره، آیکن ، منو و Desktop.

آیکنهای مهم Desktop و گزینه های مهم منوی Start.

قسمتهای مهم پنجره ها و آشنائی با تنظیمات آنها.

آشنائی با قابلیتها و امکانات موجود در Windows شامل Word pad , Notepad.

Defragment , Scandisk , Cleanup , Maintenance و نحوه اجرای آنها.

نصب و برداشتن برنامه های کاربردی در Windows ، اتصال به اینترنت و استفاده از Mailbox.

آشنائی با مفاهیم سلول ، آدرس مطلق و نسبی ترکینی ، کاربرگ ، کارپوشه ، سرردیف و سرستون در Excel.

رسم نمودارهای آماری با Excel.

استفاده از فرمول نویسی و توابع ساده موجود در Excel  جهت انجام محاسبات.