کاربرد رایانه در آموزش(1)
(کامپیوتر (ارشد آموزش پزشکی))

تعداد واحد: 2 واحد عملی

هدف کلی درس: کسب مهارت در استفاده از نرم افزارهای Powerpoint , Excel , Word در محیط سیستم عامل ویندوز.

رئوس مطالب:

پنجره ها ، منوها و نوار وظیفه در ویندوز.

امکانات مختلف سیستم عامل ویندوز.

تهیه متن الکترونیک ، واژه پردازی و مرتب سازی رفرانسهای مربوطه با استفاده از نرم افزار Word.

استفاده از امکانات مختلف نرم افزار Wird.

کاربرد نرم افزار Excel برای تهیه یک بانک اطلاعات ، انجام محاسبات آماری و پردازشهای مختلف و آماده سازی نمودارهای مناسب.

کاربرد نرم افزار Powerpoint برای تهیه نمایش الکترونیک از محتوای آموزشی یک درس.